Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Umowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
 2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Rok 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 2
tel. (32) 63 95 113
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków – dla gospodarstw domowych
 2. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków – dla pozostałych odbiorców
 3. Wniosek o zawarcie umowy z zarządcą / właścicielem budynku wielolokalowego oraz z osobami / podmiotami korzystającymi z lokali
 4. Dokumenty informacyjne do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych.
 5. Dokumenty informacyjne do umowy na odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych.
 6. Wniosek o świadczenie usługi – WODA W OGRODZEIE.
 7. Wniosek o wydanie wstępnej zgody na zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

Załączniki

Do wniosków o zawarcie umowy dla gospodarstw domowych:

 1. Akt Notarialny lub Odpis Księgi Wieczystej lub Akt Własności Ziemi lub Postanowienia Sądowego lub umowa najmu/dzierżawy/użyczenia
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego posesji umowa może być zawarta z użytkownikiem posesji na podstawie dowodu tożsamości z uwzględnieniem zameldowania na przedmiotowej posesji lub pisemnego oświadczenia woli

Do wniosków o zawarcie umowy dla pozostałych odbiorców:

 1. Akt Notarialny lub Odpis Księgi Wieczystej lub Akt Własności Ziemi lub Postanowienia Sądowego lub umowa najmu/dzierżawy/użyczenia
 2. Nr NIP
 3. Nr Regon
 4. Nr KRS (Wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) 
 5. Protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza
 6. Pozwolenie wodno–prawne (w przypadku ścieków przemysłowych)

Do wniosków o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych

 1. zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydanego przez Urząd Miasta
 2. Nr NIP
 3. Nr Regon
 4. Nr KRS (Wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) 
 5. Pozwolenie wodno–prawne (w przypadku ścieków przemysłowych)

Opłaty

Bezpłatnie.

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście
 2. Korespondencyjnie
 3. Mailowo
 4. Faksem

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, umowa jest przygotowywana w dwóch egzemplarzach i przesyłana na adres korespondencyjny do Klienta z prośbą o podpisanie i zwrócenie jednego egzemplarza podpisanej umowy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na adres spółki.  

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 1. Właściciel nieruchomości.
 2. Współwłaściciel/Współwłaściciele, użytkownik wieczysty, dzierżawca/najemca.
 3. Zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub osoba upoważniona (wyznaczona) sądownie.
 4. Użytkownik na podstawie dowodu tożsamości lub pisemnego oświadczenia w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości (przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe).
Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Agnieszka Strączek  2014-03-17 09:32:12  
Agnieszka Strączek  2014-03-17 09:32:12