Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Rozwiązanie umowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).
 2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Rok 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 2
tel. (32) 63 95 113, 63 95 102
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne oświadczenie Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków.
 2. Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków w trybie porozumienia stron.

Załączniki

 1. Protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza.
 2. Skrócony odpis aktu zgonu.
 3. Zaświadczenie o likwidacji działalności gospodarczej.
 4. Dokument potwierdzający utratę zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 5. Dokumenty potwierdzające utratę przez Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości (np. wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy).
 6. Wycofanie zgody właściciela wodomierza głównego na rozliczanie podliczników.

Opłaty

Bezpłatnie.

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście.
 2. Korespondencyjnie (listem poleconym).
 3. Mailowo.
 4. Faksem.

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

 1. Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie oraz w każdym czasie za porozumieniem stron w terminie uzgodnionym.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku braku podjęcia przez Usługobiorcę działań skutkujących usunięciem przyczyń odcięcia dostaw wody określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) i nie wystąpieniem do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o ponowne uruchomienie dostaw wody.
 3. Umowa wygasa w przypadku:
 4. Śmierci Usługobiorcy będącego osobą fizyczną.
 5. Utraty przez Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości.
 6. Zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą.
 7. Utraty przez Usługodawcę zezwolenia na prowadzenie działalności.
Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 12:56:41  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 12:56:41