Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Kompetencje organów

Zgromadzenie Wspólników:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków za ostatni rok obrotowy,
 • zatwierdzenie Biznes Planu, a także podejmowanie innych uchwał w sprawie określania kierunków działalności gospodarczej Spółki,
 • podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie przez Spółkę własnych udziałów i ich umorzenie,
 • podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady,
 • określanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu,
 • uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Zarządu,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
 • decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • decyzje w sprawie zawarcia umowy o nabycie nieruchomości i środków trwałych za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) część kapitału zakładowego przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 • zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia majątkiem lub obciążenia majątku Spółki, które nie jest przewidziane w planie finansowo-inwestycyjnym Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN kwoty 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR),
 • zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość w PLN kwoty 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR),
 • zawarcie przez Spółkę umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki, których wartość przekracza równowartość w PLN kwoty 60.000,00 EUR (sześćdziesiąt tysięcy EUR),
 • podjęcie decyzji o prowadzeniu sporu prawnego, którego wynik mógłby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację Spółki i jej przedsiębiorstwa,
 • wykonywanie przez Spółkę praw przysługujących jej jako wspólnikowi w Spółkach, w których posiada ona udziały, jeżeli z wykonywaniem tych praw związane byłoby zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, rozporządzenie majątkiem lub obciążenie majątku,
 • zawieranie umów ze Wspólnikami i podmiotami z nimi powiązanymi w myśl art. 4 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowy te nie są związane ze zwykłą działalnością Spółki,
 • zawarcie umów z krewnymi lub powinowatymi członków Zarządu Spółki i prokurentów, do II-go stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa włącznie oraz ze spółkami, w których takie osoby posiadają łącznie nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) udziałów,
 • zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów o pracę, które przewidują wynagrodzenie miesięczne o wartości brutto przekraczającej sześciokrotnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (do roku, w którym zawierana jest umowa), opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Rada Nadzorcza:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego i pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg, z przeprowadzonych kontroli oraz z przestrzegania Uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 • wybór i odwołanie, jak również zawieszenie w czynnościach, członków Zarządu,
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do umów o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO, którą oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
 • wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych.
 • zatwierdzenie projektu wniosku przygotowanego przez Zarząd o wysokości taryf opłat za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

Zarząd:

 • zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
 • reprezentowanie Spółki w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem,
 • wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 Obszary kompetencyjne Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego:

 • obsługa organów Spółki,
 • sprawy korporacyjne,
 • strategia Spółki,
 • rozwój i innowacje,
 • sprawy organizacyjno – prawne,
 • zarządzanie personelem,
 • gospodarowanie środkami Spółki,
 • zarządzanie informacją i informatyką,
 • public relations,
 • bhp i obrona cywilna,
 • technologie i rozwój techniczny,
 • zarządzanie majątkiem,
 • laboratorium,
 • kontrola wewnętrzna.

 Obszary kompetencyjne Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych:

 • zarządzania finansami Spółki,
 • sporządzania biznes planów, analiz ekonomiczno – finansowych,
 • opracowania projektów taryf opłat za świadczone przez Spółkę usługi, z uwzględnieniem ich społecznej akceptowalności,
 • pozyskiwania optymalnych źródeł finansowania przedsięwzięć,
 • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć,
 • prowadzenia księgowości Spółki,
 • dbałości o terminowość regulowania przysługujących Spółce wierzytelności oraz regulowania zobowiązań Spółki,
 • zapewnienia płynności finansowej Spółki,
 • sporządzania bilansu i sprawozdawczości finansowej,
 • rozwiązywania kwestii podatkowych,
 • współpracy i reprezentowania Spółki w kontaktach z instytucjami nadzoru i kontroli finansowej, ubezpieczeniowej, podatkowe, księgowej,
 • sporządzania założeń budżetowych i planów finansowych Spółki,
 • dokonywania porównań miedzy stanem rzeczywistym a zamierzonym (controling),
 • zarządzania majątkiem Spółki,
 • koordynowania i nadzorowania ubezpieczenia majątku Spółki,
 • zapewnienia zyskowności Spółki i wyniku finansowego ustalonego w biznes planie Spółki,
 • nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem,
 • sprzedaż, obsługa klienta i marketing,
 • nadzór nad umowami z klientami,
 • plany i analizy sprzedażowe usług, opłat taryfowych i pozataryfowych,
 • ubezpieczenia majątku Spółki,
 • zarządzanie procesem zakupu i magazynowania, w tym optymalizacja stanu zapasów,
 • optymalizacja kosztów zakupu materiałów,
 • administracja i sprawy socjalne,
 • współpraca z organizacjami związkowymi i przedstawicielami pracowników.

  Obszary kompetencyjne Dyrektora ds. Technicznych: 

 • nadzór nad wykorzystaniem i utrzymaniem w odpowiednim stanie   technicznym majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
 • zarządzanie Centrum Dyspozytorskim,
 • zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze działania Spółki,
 • zapewnienie spełniania przez Spółkę najwyższych norm polskich i europejskich z zakresu z jakości ścieków i ochrony środowiska,
 • zarządzanie infrastrukturą służącą w odprowadzaniu i oczyszczaniu  ścieków,
 • racjonalne i efektywne ekonomicznie gospodarowanie majątkiem obejmującym infrastrukturę techniczną Spółki,
 • wdrażanie postępu technicznego i rozwoju infrastruktury technicznej Spółki,
 • działania w obszarze pozyskiwania środków unijnych dla zadań gospodarki wodno – ściekowej Spółki,
 • działania w obszarze rozwoju usług Spółki na rynkach zewnętrznych.

 Obszary kompetencyjne Dyrektora ds. Operacyjnych: 

 • zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę na obszarze działania Spółki,
 • zapewnienie spełniania przez Spółkę najwyższych norm polskich i europejskich z zakresu jakości wody i ochrony środowiska,
 • opracowanie i realizacja polityki bezpieczeństwa dostaw wody,
 • zarządzanie infrastrukturą służącą zaopatrzeniu w wodę,
 • zarządzanie służbami wsparcia technicznego,
 • racjonalne i efektywne ekonomicznie gospodarowanie majątkiem obejmującym infrastrukturę techniczną Spółki, w tym środki transportowe,
 • nadzór nad efektywnością transportu, zużyciem paliw i energii,
 • kierowanie inwestycjami w obszarze działalności Spółki, tj. : organizacja i nadzorowanie zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi w zakresie:
       -  projektowania i przygotowania przedsięwzięć,
       -  sporządzania planów zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,  
       -  przeprowadzania przetargów,
       -  negocjowania i zawierania umów inwestycyjnych,
       -  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
       -  kontroli i rozliczania projektów inwestycyjnych (za wyjątkiem procesów zarządzania informacją i informatyką),
 • wykonawstwo sieci wodociągowej,
 • wdrażanie postępu technicznego i rozwoju infrastruktury technicznej Spółki.
Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2019-07-01 09:26:02  
Aneta Jabłońska  2019-07-01 09:26:02