Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-16

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

numer zadania

K-2014-16

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmodyfikowana w dniu 1.09.2014r., Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 10.09.2014 r. oraz w dniu 19.09.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 1.09.2014r., z dnia 10.09.2014 r. oraz z dnia 19.09.2014 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) 

termin składania ofert

30 września 2014 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-08-25  
Lucyna Żurek  2014-09-19 16:21:42  
Lucyna Żurek  2014-09-19 16:21:42