Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. jest w szczególności:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

(PKD 36.00.Z)

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

(PKD 37.00.Z)

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

(PKD 39.00.Z)

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

(PKD 42.21.Z)

Wykonywanie instalacji wodno–kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, i klimatyzacyjnych,

(PKD 43.22.Z)

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

(PKD 43.29.Z)

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

(PKD 43.99.Z)

Transport rurociągowy pozostałych towarów,

(PKD 49.50.B)

Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

(PKD 64.19.Z)

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

(PKD 66.19.Z)

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

(PKD 70.22.Z)

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

(PKD 71.12.Z)

Pozostałe badania i analizy techniczne,

(PKD 71.20.B)

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

(PKD 72.19.Z)

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

(PKD 74.10.Z)

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

(PKD 74.90.Z)

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

(PKD 82.91.Z)

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

(PKD 82.99.Z)

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

(PKD 96.09.Z)

Wytwarzanie energii elektrycznej

(PKD 35.11.Z)

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

(PKD 26.12.Z)

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

(PKD 33.20.Z)

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

(PKD 38.11.Z)

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

(PKD 33.11.Z)

Naprawa i konserwacja maszyn

(PKD 33.12.Z)

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

(PKD 41.20.Z)

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

(PKD 47.42.Z)

Transport drogowy towarów

(PKD 49.41.Z)

Wydawanie książek

(PKD 58.11.Z)

Pozostała działalność wydawnicza

(PKD 58.19.Z)

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

(PKD 68.20.Z)

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

(PKD 71.12.Z)

Handel energią elektryczną

(PKD 35.14.Z)

Działalność agencji reklamowych

(PKD 73.11.Z)

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

(PKD 77.11.Z)

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

(PKD 77.34.Z)

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

(PKD 81.21.Z)

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

(PKD 81.22.Z)

Pozostałe sprzątanie

(PKD 81.29.Z)

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

(PKD 82.30.Z)

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

(PKD 85.51.Z)

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 85.59.B)

Działalność wspomagająca edukację

(PKD 85.60.Z)

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

(PKD 90.02.Z)

Pozostała działalność związana ze sportem

(PKD 93.19.Z)

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

(PKD 93.21.Z)

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

(PKD 93.29.Z)

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2016-06-10 10:22:20  
Aneta Jabłońska  2016-06-10 10:22:20