Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Podstawy prawne

Spółka realizuje swoje zadania statutowe na podstawie Aktu Założycielskiego oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawne:

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 30 poz. 879. czytaj więcej...
 • Uchwała Nr XXXII/694/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dz.Urz.Woj.Śląsk.2017.5741) czytaj więcej ...
 • Decyzja Nr 56 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. czytaj więcej...
 • Zmiana do Decyzji Nr 56 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. czytaj więcej...
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827). czytaj więcej ...
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1055) czytaj więcej ...
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577.). czytaj więcej ...
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.). czytaj więcej ...
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.). czytaj więcej ...
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). czytaj więcej ...
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70), czytaj więcej...
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1757 t.j.). czytaj więcej ...
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 1701). czytaj więcej ...
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), czytaj więcej...
Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Agnieszka Strączek  2018-08-07 10:00:22  
Agnieszka Strączek  2018-08-07 10:00:22