Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Odczyt wodomierza

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r.
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Rok 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 lub 2
tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

  1. „Formularza odczytu liczników do trasy” przeznaczony do wpisywania odczytów wodomierzy dokonywanych przez Odczytywacza, potwierdzone podpisem Klienta
  2. Druk „Odczyt wodomierza” wypełniany osobiście przez Klienta na stanowisku BOK
  3. „Karta pocztowa” z wypełnionym odczytem wodomierza dokonanym przez Klienta i odesłana do PWiK

Opłaty

Opłata za odczyt wodomierza zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą w dniu dokonania odczytu lub bezpłatnie w przypadku zgłoszenia stanu wodomierza przez Klienta.

Sposób dostarczenia

  1. Pracownik PWiK – Odczytywacz.
  2. Osobiście.
  3. Poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty zgłoszenia odczytu wystawiona i wysłana jest faktura do Klienta na adres korespondencyjny.

Dodatkowe informacje

Odczyty wodomierzy dla gospodarstw domowych są dokonywane w cyklach dwumiesięcznych, natomiast dla firm i instytucji stosuje się miesięczne cykle rozliczeniowe.

Odczytu wskazań wodomierzy dokonuje osoba uprawniona, reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu upoważnienia i legitymacji służbowej celem sporządzenia rozliczenia i wystawienia faktury.

Odczyt wodomierza można również zgłosić osobiście lub poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. 

W przypadku dokonywania i podawania odczytu wskazań wodomierza przez Klienta nie będzie pobierana opłata abonamentowa za odczyt. Jednakże PWiK zastrzega sobie prawo kontroli wodomierza minimum dwa razy do roku i pobrania opłaty z tego tytułu zgodnie z obowiązującą taryfą. Klient winien podać stan wodomierza w terminie do 10 dnia parzystego/nieparzystegomiesiąca przyjętego cyklu rozliczeniowego.

W przypadku nieobecności Klienta, ODCZYTYWACZ pozostawi kartę pocztową odczytu wodomierza. Należy ją niezwłocznie wypełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej. Zużycie wody zostanie rozliczone na podstawie podanego wskazania wodomierza. 

Jeżeli Klient nie zgłosi odczytu wodomierza rozliczenie należności odbywać się będzie na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 3 miesięcy, a gdy nie będzie to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2015-10-16 14:11:31  
Aneta Jabłońska  2015-10-16 14:11:31