K-2017-03

nazwa zadania

"Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia  awarii".

numer zadania

K-2017-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 07.04.2017 r.

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 13.04.2017r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

20.04.2017r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2017-04-06  
Lucyna Żurek  2017-04-24 15:14:08  
Lucyna Żurek  2017-04-24 15:14:08