K-2016-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2016-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 14.09.2016 r. oraz 15.09.2016 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 19 wrzesień 2016 r. do godziny 13.00

Marta Elmrych   2016-09-09  
Lucyna Żurek  2016-09-15 14:27:28  
Lucyna Żurek  2016-09-15 14:27:28