Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Rok 2018

Data kontroli:

25 września 2018 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego oraz stosowanych procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

od 11 września 2018 r. do 11 października 2018 r. 

Organ kontrolujący:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych za II kwartał 2018 r. w zakresie:

 

 • poboru wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych.

Obiekt (zakład/urządzenie wodne) kontrolowany:

 

 • ujęcie wody w Dąbrowie Górniczej Ujejscu - studnie U1, U2, U3, U4,
 • ujęcie wody w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach - studnia głębinowa Tr3,
 • ujęcie w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach ul. Pszenna - studnia głębinowa P1,
 • ujęcie w Dąbrowie Górniczej Tucznawie - studnia nr 1 i 1bis.

 

 

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

14 sierpnia 2018 r.

Organ kontrolujący:

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne.

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

od 11 kwietnia 2018 r. do 11 października 2018 r.

Organ kontrolujący:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych za I kwartał 2018 r. w zakresie:

 

 • poboru wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych.

Obiekt (zakład/urządzenie wodne) kontrolowany:

 

 • ujęcie wody w Dąbrowie Górniczej Ujejscu - studnie U1, U2, U3, U4,
 • ujęcie wody w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach - studnia głębinowa Tr3,
 • ujęcie w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach ul. Pszenna - studnia głębinowa P1,
 • ujęcie w Dąbrowie Górniczej Tucznawie - studnia nr 1 i 1bis.

 

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

25 czerwca 2018 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie poboru próbek wody parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na ternie miasta Dąbrowa Górnicza: 

 

 • Studnia Trzebiesławice TR3 ul. Gródki,
 • Studnia Ząbkowice P1 ul. Pszenna, 
 • Komora wodomierzowa ul. Podlesie 16,
 • Komora wodomierzowa ul. Przelotowa 170,
 • Komora wodomierzowa ul. Strzemieszycka 425,
 • Hydrofornia ul. Dąbrowskiego 44,
 • Hydrofornia ul. 1-Maja 42

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

16 kwietnia 2018 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej 

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie poboru próbek wody parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: 

 • Komora wodomierzowa Al. Zwycięstwa 86,
 • Komora wodomierzowa ul. Gwardii Ludowej / Pogoria.

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

22 marca 2018 r. 

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie: 

 

 • oceny realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • warunków pracy i warunków higieniczno-sanitarnych

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2017

Data kontroli:

31 lipca 2017 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola zadania pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach".

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

10 maja 2017 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (oczyszczalnia ścieków Centrum).

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

5 styczeń 2017 r.

Organ kontrolujący:

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie:

 • przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
 • sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
 • sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
 • przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2016

Data kontroli:

8 listopad 2016 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego – Ujęcie Ujejsce Dąbrowa Górnicza.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

2 czerwca 2016 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie organizacji Systemu Wczesnego Alarmowania. 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

5 kwietnia 2016 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej 

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie oceny realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym w środowisku.  

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2015  

Data kontroli:

15 grudnia 2015 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Oczyszczalnię Ścieków „Centrum”

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

2 - 3 sierpnia 2015 r.

Organ kontrolujący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania związany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

13 maja 2015 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie sprawdzenia dokumentacji stałego dyżuru w Spółce

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2014  

Data kontroli:

20 listopada 2014 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bhp, stosowania niebezpiecznych substancji, preparatów chemicznych, czynników biologicznych, warunków pracy i higieniczno - sanitarnych

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

17 października 2014 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie

Zakres kontroli:

Audit w zakresie systemu zarządzania w Laboratorium

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

29 września 2014 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Kontrola stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej – Ujęcie Wody Ząbkowice ul. Pszenna.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

08 września 2014 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie oceny realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

02-08 września 2014 r.

Organ kontrolujący:

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na Oczyszczalni Ścieków Błędów.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

26 maja 2014 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie

Zakres kontroli:

Audit w zakresie systemu zarządzania w Laboratorium

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

17 marca 2014 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Inspekcja Pracy w Zawierciu

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie: prawna ochrona pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2013  

Data kontroli:

17 grudnia 2013 r.

Organ kontrolujący:

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie sprawdzenia umowy o zorganizowanie stażu w PWiK Sp. z o.o.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

14 - 15 październik 2013 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie systemu zarządzania w Laboratorium.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

26 - 27 sierpnia 2013 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Kontrola w związku z dopuszczeniem do użytkowania rozbudowanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej .

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

9 lipca 2013 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

20 czerwca 2013 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego oraz stosowanych procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia - Trzebiesławice, Ujejsce.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

21 maja 2013 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie wydatkowania środków z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej".

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli:

6 marca 2013 r.

Organ kontrolujący:

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – zasadności dokonania zwrotu podatku VAT.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 


Rok 2012

Data kontroli:

7 listopada 2012 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Zakres kontroli:

Audit w Laboratorium.

Wyniki kontroli:

Audit potwierdził, że system zarządzania w laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEN17025:2005.

Data kontroli:

2 - 26 kwiecień 2012 r.

Organ kontrolujący:

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego –zasadność zwrotu podatku VAT.

Wyniki kontroli:

Obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony Spółka dokonała zgodnie z art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 10 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

 

Data kontroli:

26 marca 2012 r.

Organ kontrolujący:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami) w okresie od 21 stycznia 2011 r. do 25 marca 2012 r.

Wyniki kontroli:

 • W zakresie terminowości przekazania sprawozdań przekroczenie terminu o 2 dni sprawozdania za II kwartał 2011 r.
 • W zakresie poprawności sporządzonych sprawozdań w sprawozdaniu PZ-KRH za I kwartał 2011 r. wartość zobowiązania wykazano w EUR zamiast PLN.

 

Rok 2011

Data kontroli:

23 listopada 2011 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Zakres kontroli:

System zarządzania w Laboratorium.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

28 czerwca 2011 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań związanych z ewidencjonowaniem i gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej oraz organizacją i funkcjonowaniem jednostek Systemu Wykrywania i Alarmowania za okres 2009-2010.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2010

Data kontroli:

15 – 21 grudnia 2010 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów. Wydano zarządzenie pokontrolne: Informować raz na półrocze o prowadzonych pracach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Centrum”.

 

Data kontroli:

13 – 15 wrzesień 2010 r.

Organ kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Warunki pracy i warunków higieniczno-sanitarnych.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2009

Data kontroli:

10 października 2009 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres kontroli:

Wykonywania zadań zawartych w „Planie funkcjonowania miasta Dąbrowy Górniczej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Przeprowadzono wizję lokalną ujęć wodnych zlokalizowanych w Tucznawie, Trzebiesławicach i Ujejscu w zakresie przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach specjalnych

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

14 maja 2009 r.

Organ kontrolujący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu

Zakres kontroli:

 • Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 • Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 • Prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2008

Data kontroli:

12 grudnia 2008 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Instalacja „Przebudowa budynku szatni pracowniczej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym dostarczonym przez PWiK Sp. z o.o.”

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

16 września 2008 r.

Organ kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Zakres kontroli:

Urządzeń wodociągowych w Trzebiesławicach i Ujejscu.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

23 - 24 lipca 2008 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była kontrola problemowa Oczyszczalni Ścieków w Błędowie.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

22 lipca 2008 r.

Organ kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Ocena przydatności wody prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej oraz stosowanych procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia kontrola problemowa w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

21 lipca 2008 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Grupowa Oczyszczalna Ścieków w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

17 - 18 lipca 2008 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

26 marca 2008 r.

Organ kontrolujący:

I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.

Zakres kontroli:

Zwrot podatku VAT.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2007

Data kontroli:

28 listopada 2007 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach.

Zakres kontroli:

Spór zbiorowy.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

21 listopada 2007 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski, Wydział Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Sprawy obrony i obrony cywilnej

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

25 lipca 2007 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Przekroczenia hałasu i drgań mechanicznych na stanowiskach pracy.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

25 lipca 2007 r.

Organ kontrolujący:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Kontrola sprawdzająca stan realizacji Decyzji Nr 396/MZ/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wyniki kontroli:

Decyzja Nr 396/MZ/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. Nakaz wykonania niżej wymienionych obowiązków:

 • przeprowadzić przegląd i konserwację pozostałych hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej znajdujących się w wykazie istniejących hydrantów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – termin realizacji: 1 stycznia 2007 r.
 • przeprowadzić prace remontowe przy hydrantach nadziemnych oznaczonych numerami (Nr 265 przy ul. Struga) oraz (Nr 165 przy ul. Legionów Polskich 62) – termin realizacji: 1 stycznia 2007 r.

Powyższe obowiązki zostały przez Spółkę wykonane terminowo.

 

Data kontroli:

28 luty 2007 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Zakres kontroli:

Ocena w procesie nadzoru nad wydanym certyfikatem akredytacji Nr AB 709.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2006

Data kontroli:

15-20 listopada 2006 r.

Organ kontrolujący:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wyniki kontroli:

Decyzja Nr 396/MZ/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. Nakaz wykonania niżej wymienionych obowiązków:

 • przeprowadzić przegląd i konserwację pozostałych hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej znajdujących się w wykazie istniejących hydrantów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – termin realizacji: 1 stycznia 2007 r.
 • przeprowadzić prace remontowe przy hydrantach nadziemnych oznaczonych numerami (Nr 265 przy ul. Struga) oraz (Nr 165 przy ul. Legionów Polskich 62) – termin realizacji: 1 stycznia 2007 r.

Powyższe obowiązki zostały przez Spółkę wykonane terminowo.

 

Data kontroli:

7-8 listopada 2006 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Kontrola Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Wyniki kontroli:

Zarządzenie pokontrolne In.II-762/527/458/2006/a.h. informować Inspektorat o przeprowadzonych remontach Grupowej Oczyszczalni Ścieków i prowadzonych inwestycjach – termin realizacji: na bieżąco

 

Data kontroli:

13 października 2006 r.

Organ kontrolujący:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach.

Zakres kontroli:

Wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec NBP określonych w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r.

Wyniki kontroli:

Pismo Nr WSD-56313-145/06 z dnia 31 października 2006 r.
Informacja o niedopełnieniu obowiązku przekazania NBP sprawozdania z wartości udziału zagranicznego wspólnika – RWE Aqua GmbH, Niemcy, w kapitale własnym Spółki, na formularzu IB-1 za rok 2005, posiadającego 34% udziałów (wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.) W dniu 19 października 2006 r. Spółka przekazała NBP sprawozdanie na formularzu IB-1 za rok 2005.

 

Data kontroli:

17 marca 2006 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dąbrowa Górnicza.

Zakres kontroli:

Wykonania Decyzji Nr NS/NP./434/199/432/85/02/05/2005 z dnia 26 października 2005 r.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

2 - 3 lutego 2006 r.

Organ kontrolujący:

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa

Zakres kontroli:

Przeprowadzenie auditu akredytacyjnego w Laboratorium wody i ścieków

Wyniki kontroli:

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 709 w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

 Rok 2005

Data kontroli:

20 grudnia 2005 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski – Dąbrowa Górnicza, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Zakres kontroli:

Świadczenia osobiste i rzeczowe.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

30 listopada 2005 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Oczyszczalni ścieków „Centrum”.

Wyniki kontroli:

Zarządzenie pokontrolne:

 • informować Inspektorat o przeprowadzonych remontach oczyszczalni ścieków i prowadzonych inwestycjach – termin: na bieżąco

 

Data kontroli:

28 września 2005 r.

Organ kontrolujący:

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach.

Zakres kontroli:

Kontrola wodomierzy podlegających prawej kontroli metrologicznej.

Wyniki kontroli:

Zalecenie pokontrolne:

 • przedstawić program działań mających na celu wyeliminowanie wodomierzy z nieaktualnymi cechami legalizacyjnymi – termin 7 listopada 2005 r.

Zalecenia pokontrolne wykonano w wyznaczonym terminie, pismo Nr DH/5871/05 z dnia 02 listopada 2005 r.

 

Data kontroli:

21 - 22 września 2005r
26 - 28 września 2005 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Kontrola sanitarna kompleksowa.

Wyniki kontroli:

Zalecenia pokontrolne:

 • odnowić podłogę w szatni na terenie OŚ Strzemieszyce – termin 28.02.2006 r.
 • odnowić pomieszczenie budynku krat na terenie OŚ Strzemieszyce – termin 28.02.2006 r.

Zalecenie pokontrolne wykonano w wyznaczonym terminie, pismo GB/8/1239/2006 z dnia 28.02.2006 r.

 

Data kontroli:

22 września 2005 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Zakres kontroli:

Narażenia na czynniki biologiczne oraz wypadek energetyczny.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

9 maja 2005 r.

Organ kontrolujący:

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego – Oddział Spraw Obronnych w Katowicach.

Zakres kontroli:

Kontrola problemowa w zakresie państwowych rezerw mobilizacyjnych agregatów prądotwórczych nr 148/05 i 149/05.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Rok 2004

Data kontroli:

30 grudnia 2004 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Zakres kontroli:

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku burmistrza.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

26 lipca 2004 r.

Organ kontrolujący:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Ekologii i Rolnictwa.

Zakres kontroli:

Kontrola pracy Grupowej Oczyszczani Ścieków w Strzemieszycach.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

24-26 marca 2004 r.

Organ kontrolujący:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zakres kontroli:

Oczyszczalna Ścieków „Centrum”, Błędów i GOŚ Strzemieszyce.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

 

Data kontroli:

21 – 26 - 29 stycznia 2004 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Zawiercie.

Zakres kontroli:

Badanie wypadkowości.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2018-12-07 16:25:01  
Aneta Jabłońska  2018-12-07 16:25:01