Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Finanse

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 97.419.600,00 (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 1.623,66 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy 66/100 złotych). 

Majątek Spółki dzielimy na:

Majątek trwały:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu,
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków obróbki osadu,
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny,
 • wartości niematerialne i prawne.

Majątek obrotowy:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe.
Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2013-07-22 08:55:45  
Aneta Jabłońska  2013-07-22 08:55:45